Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Borowska

e-mail: iod@gminabaltow.pl

tel.  41 264 10 08

 

 

Zgod nie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Urząd Gminy w Bałtowie informuje:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Bałtowie, 27-423 Bałtów 32, nr tel. 41264 10 08, e-mail: gmina@gminabaltow.pl,  którego reprezentantem jest Wójt Gminy Bałtów.
2.    Funkcję Inspektora Danych Osobowych wykonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych,  nr tel. IOD -  41 264 10 08, e-mail: iod@gminabltow.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO wyłącznie w celu realizacji zadań Urzędu Gminy w Bałtowie określonych przepisami prawa.
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są m. in. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja ZUS, Urząd Skarbowy itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
5.    Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się w związku ze sprawami prowadzonymi w Urzędzie Gminy w Bałtowie, w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.
6.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko i wyłącznie w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania. Pod pojęciem państw trzecich rozumie się wszystkie kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
7.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.
8.    Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
a)    dostępu do swoich danych osobowych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego,
d)    usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
e)    przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych.
9.    Działalność Urzędu Gminy w Bałtowie jako jednostki samorządu terytorialnego opiera się na przepisach prawa regulujących prowadzenie poszczególnych postępowań oraz załatwianie spraw, w związku z czym nie jest wymagana  zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
10.    Podanie niezbędnych danych osobowych przez interesantów Urzędu Gminy jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana uprawnień.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-25
Data publikacji:2020-10-25
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2551