Uchwały Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XLV/295/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 lutego 2023r.

2023-02-23

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bałtów na lata 2023 – 2036

Uchwała Nr XLV/294/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 lutego 2023r.

2023-02-23

w sprawie zmian  w budżecie Gminy Bałtów na 2023 rok

Uchwała Nr XLV/293/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 lutego 2023r.

2023-02-23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych i gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Bałtów, gm. Bałtów

Uchwała Nr XLV/292/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 lutego 2023r.

2023-02-23

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniającej uchwałę Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów

Uchwała Nr XLV/291/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 lutego 2023r.

2023-02-23

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2021  Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XLIV/290/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2023r.

2023-02-13

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bałtów na lata 2023 – 2036

Uchwała Nr XLIV/289/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2023r.

2023-02-13

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2023 rok

Uchwała Nr XLIV/288/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2023r.

2023-02-13

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Bałtów pn. ,,Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Bałtów"

Uchwała Nr XLIV/287/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2023r.

2023-02-13

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr XLIV/286/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2023r.

2023-02-13

w sprawie przyjęcia Preliminarza wydatków w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bałtów obowiązującego  na lata  2022-2025

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5209