Komisje Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa

 1. Mierzejewski Zdzisław - Przewodniczący Komisji
 2. Przygoda Dorota - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Śmigiel Piotr - Członek Komisji
 4. Kot Małgorzata - Członek Komisji
 5. Róg Jarosław - Członek Komisji
 6. Łaska Ewelina - Członek Komisji
 7. Nowak Grzegorz - Członek Komisji
 8. Cichocki Henryk – Członek Komisji

Do zadań Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa należą w szczególności sprawy:

 • bieżącej kontroli gospodarki finansowej gminy zgodnie z budżetem gminy,
 • opiniowanie projektów uchwał rady gminy w zakresie komunalnej gospodarki finansowej,
 • utrzymania gminnych dróg, mostów, placówek,
 • utrzymania wodociągów, zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości w gminie oraz wysypisk,
 • zadrzewienia,
 • sprawy rolne,
 • ład, zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska.
 
Skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego (po wyborach przedterminowych)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Kudas Aneta  - Przewodnicząca Komisji
 2. Chodała Jarosław – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Grabski Ireneusz - Członek Komisji
 4. Cielebąk Henryk - Członek Komisji
 5. Przygoda Dorota - Członek Komisji
 6. Mroczek Anna - Członek Komisji
 7. Róg Jarosław - Członek Komisji
 8. Kot Małgorzata - Członek Komisji
 9. Łaska Ewelina - Członek Komisji

Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego należą w szczególności sprawy:

 • organizacja ruchu drogowego,
 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna w tym ośrodek pomocy społecznej,
 • oświata w tym szkoły podstawowe oraz klasy zerowe,
 • kultura w tym biblioteki,
 • placówki upowszechniania kultury,
 • kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 • porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa,
 • urządzenia obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
 
Skład Komisji Rewizyjnej (po wyborach przedterminowych)

Komisja Rewizyjna

 1. Cielebąk Henryk - Przewodniczący Komisji
 2. Nowak Grzegorz - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Dunal Jerzy - Członek Komisji

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych.
 
Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (po wyborach przedterminowych)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Misiura Krzysztof - Przewodniczący Komisji
 2. Dunal Jerzy - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Chodała Jarosław – Członek Komisji

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy w szczególności:

 • rozpatrywanie skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych
 • rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli.

 

 
Skład Komisji Organizacynej (po wyborach przedterminowych)

Komisja Organizacyjna

 1. Przewodniczący - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Członkowie - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Członkowie - Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy

Do zadań Komisji Organizacyjnej należy w szczególności:

 • Opracowanie projektu porządku obrad sesji Rady Gminy.
 • Ustalenie daty, godziny i miejsca jej odbycia.
 • Nadzór nad organizacyjno - technicznym przygotowaniem obrad sesji.
 • Nadzór nad przygotowaniem materiałów na sesję.
 • Realizuje także swe zadania powierzone jej przez Radę Gminy.
 • Opiniowanie propozycji i projektów zmian w Statucie Gminy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2105